ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/PROJECT MANAGEMENT

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η μελετητική μας ομάδα εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες που αφορούν σε ένα ευρύ πεδίο έργων, τα οποία ποικίλουν ως προς το είδος και την κλίμακα. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονικές μελέτες κατοικιών και ειδικών κτιρίων, σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και εξοπλισμού, μελέτες αποκατάστασης μνημείων καθώς και σχεδιασμό εξωτερικών χώρων. Οι προτάσεις μας στοχεύουν στη δημιουργία χώρων με κέντρο τον άνθρωπο-χρήστη, εργονομικών και με ιδιαίτερη αισθητική προσαρμοσμένη στο κάθε έργο. Βασικά πεδία μελετών:

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων
 • Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια / διαμερίσματα
 • Λειτουργική οργάνωση χώρου
 • Interior design
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εξωτερικών χώρων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/PROJECT MANAGEMENT

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση σημαντικού πλήθους κτιριακών έργων, από ανακαινίσεις διαμερισμάτων κι επαγγελματικών χώρων μέχρι ανεγέρσεις πολυώροφων κτιρίων:

 • Κοστολόγηση έργου.
 • Σύνταξη χρονοδιαγράμματος.
 • Έρευνα αγοράς και οργάνωση συνεργείων και δικτύου προμηθευτών υλικών.
 • Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
 • Διαχείριση, οργάνωση κι έλεγχος του εργατοτεχνικού προσωπικού.
 • Έλεγχος ποιότητας υλικών.
 • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών, σχετικών με πολεοδομική νομοθεσία, άδειες λειτουργίας καταστημάτων κι επαγγελματικών χώρων, ενεργειακές μελέτες και αξιοποίηση ακινήτων. Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Οικοδομικές άδειες – Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων όλων των κατηγοριών (ΚΥΕ, βιοτεχνικοί χώροι κ.α.).
 • Νομιμοποιήσεις/τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών.
 • Βεβαιώσεις μηχανικού και λοιπές δηλώσεις για συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κι έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Πραγματογνωμοσύνες.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με την αξιοποίηση ακινήτων.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών κτιριακών έργων και έργων υποδομής. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην ποιότητα του παραδοτέου, στην ικανοποίηση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων και στην αναζήτηση της οικονομικότερης και ασφαλούς λύσης, εξειδικευόμαστε στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 • Κτίρια κατοικιών και ξενοδοχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Βιομηχανικά κτίρια από χάλυβα.
 • Σύμμικτα πολυώροφα κτίρια γραφείων.
 • Διατηρητέα μνημεία από φέρουσα τοιχοποιία.
 • Προσόψεις κτιρίων (façade) από χάλυβα, αλουμίνιο και γυαλί.
 • Μελέτες στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών.
 • Γέφυρες και συναφή έργα υποδομής (άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, οχετοί).